Applications of Mathematics

Online first articles


Jinghong Liu, Wen Liu, Qiding Zhu:
Published online on July 1, 2019 as doi: 10.21136/AM.2019.0219-18

Filippo Domma, Abbas Eftekharian, Mostafa Razmkhah:
Published online on June 21, 2019 as doi: 10.21136/AM.2019.0285-18

Jishan Fan, Xuanji Jia, Yong Zhou:
Published online on June 12, 2019 as doi: 10.21136/AM.2019.0246-18

Amir Hossein Salehi Shayegan, Reza Bayat Tajvar, Alireza Ghanbari, Ali Safaie:
Published online on June 3, 2019 as doi: 10.21136/AM.2019.0251-18

Prasit Cholamjiak, Yekini Shehu:
Published online on May 5, 2019 as doi: 10.21136/AM.2019.0323-18